برندی با اصالتی ژاپنی که معروفیت خود را مدیون تولید پایه magnetic می باشد. جهت دریافت اطلاعات تکمیلی می توانید به لینک موجود مراجعه کنید.