با توجه به نوسانات ارزی اخیر ، امکان ارائه قیمت بر روی وبسایت وجود ندارد. لذا جهت دریافت قیمت با کارشناسان بخش فروش شرکت سالیان تماس حاصل فرمایید.تمامی کولیس های پایه دار و عمق سنج و ارتفاع سنج  میتوتویو ژاپن Mitutoyo توسط این مجموعه به گارانتی اصل بودن به فروش می رسد.

فروش : 66756545-021 و 66756546-021

570-312-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ارتفاع سنج دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 300-0 میلیمتر و 12-0 اینچ

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : ارتفاع سنج

کد فنی : 312-570

توضیحات : کولیس پایه دار – ساخت چین

قیمت : تماس بگیرید .

570-313-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ارتفاع سنج دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 450-0 میلیمتر و 18-0 اینچ

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : ارتفاع سنج

کد فنی : 313-570

توضیحات : کولیس پایه دار – ساخت چین

قیمت : تماس بگیرید .

570-314-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ارتفاع سنج دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 600-0 میلیمتر و 24-0 اینچ

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : ارتفاع سنج

کد فنی : 314-570

توضیحات : کولیس پایه دار- ساخت چین

قیمت : تماس بگیرید .

192-613-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ارتفاع سنج دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 300-0 میلیمتر

دقت : 0.01 و 0.005 میلیمتر

اندازه گیری : ارتفاع سنج

کد فنی : 613-192

توضیحات : کولیس پایه دار – ساخت ژاپن – دو پایه

قیمت : تماس بگیرید .

192-614-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ارتفاع سنج دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 600-0 میلیمتر

دقت : 0.01 و 0.005 میلیمتر

اندازه گیری : ارتفاع سنج

کد فنی : 614-192

توضیحات : کولیس پایه دار – ساخت ژاپن – دو پایه

قیمت : تماس بگیرید .

192-615-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ارتفاع سنج دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 1000-0 میلیمتر

دقت : 0.01 و 0.005 میلیمتر

اندازه گیری : ارتفاع سنج

کد فنی : 615-192

توضیحات : کولیس پایه دار – ساخت ژاپن – دو پایه

قیمت : تماس بگیرید .

570-227-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ارتفاع سنج دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 200-0 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : ارتفاع سنج

کد فنی : 227-570

توضیحات : کولیس پایه دار – ساخت ژاپن

قیمت : تماس بگیرید .

570-230-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ارتفاع سنج دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 1000-0 میلیمتر

دقت : 0.01  میلیمتر

اندازه گیری : ارتفاع سنج

کد فنی : 230-570

توضیحات : کولیس پایه دار – ساخت ژاپن

قیمت : تماس بگیرید .

514-102-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ارتفاع سنج ورنیه

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 300-0 میلیمتر

دقت : 0.02 میلیمتر

اندازه گیری : ارتفاع سنج

کد فنی : 102-514

توضیحات : کولیس پایه دار – ساخت ژاپن – ساده

قیمت : تماس بگیرید .

514-104-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ارتفاع سنج ورنیه

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 450-0 میلیمتر

دقت : 0.02 میلیمتر

اندازه گیری : ارتفاع سنج

کد فنی : 104-514

توضیحات : کولیس پایه دار – ساخت ژاپن – ساده

قیمت : تماس بگیرید .

514-106-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ارتفاع سنج ورنیه

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 600-0 میلیمتر

دقت : 0.02 میلیمتر

اندازه گیری : ارتفاع سنج

کد فنی : 106-514

توضیحات : کولیس پایه دار – ساخت ژاپن – ساده

قیمت : تماس بگیرید .

514-108-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ارتفاع سنج ورنیه

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 1000-0 میلیمتر

دقت : 0.02 میلیمتر

اندازه گیری : ارتفاع سنج

کد فنی : 108-514

توضیحات : کولیس پایه دار – ساخت ژاپن – ساده

قیمت : تماس بگیرید .

192-130-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ارتفاع سنج ساعتی

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 300-0 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : ارتفاع سنج

کد فنی : 130-192

توضیحات : کولیس پایه دار – ساخت ژاپن – دو پایه

قیمت : تماس بگیرید .

518-351-mitutoyo-copy

محصول : Height Gage

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 997-0 میلیمتر

دقت : 0.0001 میلیمتر

اندازه گیری : ارتفاع سنج

کد فنی : 351-518

توضیحات : هایت گیج – ساخت ژاپن – linear hight

قیمت : تماس بگیرید .

518_230-mitutoyo-copy

محصول : Height Gage

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 465-0 میلیمتر

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : ارتفاع سنج

کد فنی : 230-518

توضیحات : کیو ام هایت – ساخت ژاپن – QM-Height

قیمت : تماس بگیرید .

129-154-mitutoyo-copy

محصول : میکرومتر عمق سنج ورنیه

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 25-0 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : عمق سنج

کد فنی : 154-129

توضیحات : ساده

قیمت : تماس بگیرید .

129-109-mitutoyo-copy

محصول : میکرومتر عمق سنج ورنیه

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 50-0 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : عمق سنج

کد فنی : 109-129

توضیحات : ساده – ست

قیمت : تماس بگیرید .

329-250-mitutoyo-copy

محصول : میکرومتر عمق سنج دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 150-0 میلیمتر

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : عمق سنج

کد فنی : 250-329

توضیحات : دیجیتال -ست

قیمت : تماس بگیرید .

571-201-mitutoyo-copy

محصول : کولیس عمق سنج دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 150-0 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : عمق سنج

کد فنی : 201-571

توضیحات : دیجیتال

قیمت : تماس بگیرید .

571-202-mitutoyo-copy

محصول : کولیس عمق سنج دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 200-0 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : عمق سنج

کد فنی : 202-571

توضیحات : دیجیتال

قیمت : تماس بگیرید .

571-203-mitutoyo-copy

محصول : کولیس عمق سنج دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 300-0 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : عمق سنج

کد فنی : 203-571

توضیحات : دیجیتال

قیمت : تماس بگیرید .

527-101-mitutoyo-copy

محصول : کولیس عمق سنج ورنیه

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 150-0 میلیمتر

دقت : 0.02 میلیمتر

اندازه گیری : عمق سنج

کد فنی : 101-527

توضیحات : ساده

قیمت : تماس بگیرید .

527-102-mitutoyo-copy

محصول : کولیس عمق سنج ورنیه

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 200-0 میلیمتر

دقت : 0.02 میلیمتر

اندازه گیری : عمق سنج

کد فنی : 102-527

توضیحات : ساده

قیمت : تماس بگیرید .

527-203-mitutoyo-copy

محصول : کولیس عمق سنج  ورنیه

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 300-0 میلیمتر

دقت : 0.05 میلیمتر

اندازه گیری : عمق سنج

کد فنی : 203-527

توضیحات : ساده

قیمت : تماس بگیرید .

527-411-mitutoyo-copy

محصول : کولیس عمق سنج ورنیه

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 150-0 میلیمتر

دقت : 0.02 میلیمتر

اندازه گیری : عمق سنج

کد فنی : 411-527

توضیحات : ساده – مدل قلاب

قیمت : تماس بگیرید .

571-254-mitutoyo-copy

محصول : کولیس عمق سنج دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 160-0 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : عمق سنج

کد فنی : 254-571

توضیحات : دیجیتال- مدل قلاب

قیمت : تماس بگیرید .

7211-mitutoyo-copy

محصول :  عمق سنج ساعتی

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 200-0 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : عمق سنج

کد فنی : 7211

توضیحات : ساده – 5 تکه

قیمت : تماس بگیرید .

7222-mitutoyo-copy

محصول :  عمق سنج ساعتی

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 10-0 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : عمق سنج

کد فنی : 7222

توضیحات : سوزنی – 1 تکه

قیمت : تماس بگیرید .