با توجه به نوسانات ارزی اخیر ، امکان ارائه قیمت بر روی وبسایت وجود ندارد. لذا جهت دریافت قیمت با کارشناسان بخش فروش شرکت سالیان تماس حاصل فرمایید. تمامی کولیس های میتوتویو ژاپن Mitutoyo توسط این مجموعه به گارانتی اصل بودن به فروش می رسد.

فروش : 66756545-021 و 66756546-021

500-196-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 150-0 میلیمتر و 6-0 اینچ

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج- عمق سنج -داخل سنج

کد فنی :196-500

توضیحات : دو دکمه – اینچ و متریک

قیمت : تماس بگیرید .

500-181-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 150-0 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج- عمق سنج -داخل سنج

کد فنی :181-500

توضیحات : دو دکمه – متریک

قیمت : تماس بگیرید .

500-197-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 200-0 میلیمتر و 8-0 اینچ

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج- عمق سنج -داخل سنج

کد فنی :197-500

توضیحات : دو دکمه – اینچ و متریک

قیمت : تماس بگیرید .

500-173-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 300-0 میلیمتر و 12-0 اینچ

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج- عمق سنج -داخل سنج

کد فنی :173-500

توضیحات : دو دکمه – اینچ و متریک -خروجی دار

قیمت : تماس بگیرید .

500-754-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 300-0 میلیمتر و 12-0 اینچ

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج- عمق سنج -داخل سنج

کد فنی :754-500

توضیحات : دو دکمه – اینچ و متریک-ضد آب

قیمت : تماس بگیرید .

500-500-10-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 450-0 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج-داخل سنج

کد فنی :10-500-500

توضیحات : دو دکمه – فک معمولی

قیمت : تماس بگیرید .

500-501-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 600-0 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج-داخل سنج

کد فنی :10-501-500

توضیحات : دو دکمه – فک معمولی

قیمت : تماس بگیرید .

500-502-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 1000-0 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج-داخل سنج

کد فنی :10-502-500

توضیحات : دو دکمه – فک معمولی

قیمت : تماس بگیرید .

551-204-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 500-0 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج-داخل سنج

کد فنی :10-204-551

توضیحات : سه دکمه – فک بلند

قیمت : تماس بگیرید .

551-206-10-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 750-0 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج-داخل سنج

کد فنی :10-206-551

توضیحات : سه دکمه – فک بلند

قیمت : تماس بگیرید .

551-207-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 1000-0 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج-داخل سنج

کد فنی :10-207-551

توضیحات : سه دکمه – فک بلند

قیمت : تماس بگیرید .

573-601-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 150-0 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج-داخل سنج

کد فنی :601-573

توضیحات : لبه به لبه – دو پله

قیمت : تماس بگیرید .

573-605-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 160-10 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : مرکز به مرکز

کد فنی : 605-573

توضیحات : فک مرکز یاب – فک متغیر

قیمت : تماس بگیرید .

573-642-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 200-10 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : 642-573
توضیحات : چاقویی – شیارزن

قیمت : تماس بگیرید .

573-645-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 160-10 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : 645-573
توضیحات : شیار داخل

قیمت : تماس بگیرید .

573-646-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 170-20 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : 646-573
توضیحات : فک نقطه داخل زن

قیمت : تماس بگیرید .

573-661-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 150- 0 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : ضخامت سنج

کد فنی : 661-573

توضیحات : ضخامت سنج لوله

قیمت : تماس بگیرید .

573-191-mitutoyo-copy

محصول : کولیس دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 180-0 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج – فشاری

کد فنی : 30-191-573

توضیحات : کولیس نیرو سنج دار

قیمت : تماس بگیرید .

530-312-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 150-0 میلیمتر و 6-0 اینچ

دقت : 0.02 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج- عمق سنج -داخل سنج

کد فنی :312-530

توضیحات : معمولی

قیمت : تماس بگیرید .

530-118-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 200-0 میلیمتر و 8-0 اینچ

دقت : 0.02 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج- عمق سنج -داخل سنج

کد فنی :118-530

توضیحات : معمولی

قیمت : تماس بگیرید .

530-119-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 300-0 میلیمتر و 12-0 اینچ

دقت : 0.02 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج- عمق سنج -داخل سنج

کد فنی :119-530

توضیحات : معمولی

قیمت : تماس بگیرید .

160-110-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 1500-0 میلیمتر (1.5 متر)

دقت : 0.02 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج -داخل سنج

کد فنی :110-160

توضیحات : معمولی

قیمت : تماس بگیرید .

160-113-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 2000-0 میلیمتر

دقت : 0.02 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج-داخل سنج

کد فنی :113-160

توضیحات : معمولی

قیمت : تماس بگیرید .

534-105-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 300-0 میلیمتر و 12-0 اینچ

دقت : 0.02 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج- داخل سنج

کد فنی :105-534

توضیحات : فک بلند

قیمت : تماس بگیرید .

534-106-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 500-0 میلیمتر و 12-0 اینچ

دقت : 0.02 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج- داخل سنج

کد فنی :106-534

توضیحات : فک بلند

قیمت : تماس بگیرید .

505-730-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ساعتی

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 150-0 میلیمتر

دقت : 0.02 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج- داخل سنج- عمق سنج

کد فنی :730-505

توضیحات : ساعتی

قیمت : تماس بگیرید .

505-732-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ساعتی

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 150-0 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج- داخل سنج- عمق سنج

کد فنی :732-505

توضیحات : ساعتی

قیمت : تماس بگیرید .

505-731-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ساعتی

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 200-0 میلیمتر

دقت : 0.02 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج- داخل سنج- عمق سنج

کد فنی :731-505

توضیحات : ساعتی

قیمت : تماس بگیرید .

505-733-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ساعتی

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 200-0 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج- داخل سنج- عمق سنج

کد فنی :733-505

توضیحات : ساعتی

قیمت : تماس بگیرید .

505-745-mitutoyo-copy

محصول : کولیس ساعتی

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 300-0 میلیمتر

دقت : 0.02 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج- داخل سنج- عمق سنج

کد فنی :745-505

توضیحات : ساعتی

قیمت : تماس بگیرید .