با توجه به نوسانات ارزی اخیر ، امکان ارائه قیمت بر روی وبسایت وجود ندارد. لذا جهت دریافت قیمت با کارشناسان بخش فروش شرکت سالیان تماس حاصل فرمایید. تمامی میکرومتر های میتوتویو ژاپن Mitutoyo توسط این مجموعه به گارانتی اصل بودن به فروش می رسد.

فروش : 66756545-021 و 66756546-021

293-821-mitutoyo

محصول : میکرومتر دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 25-0 میلیمتر

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی :821-293

توضیحات : تک دکمه

قیمت : تماس بگیرید .

293-240-mitutoyo

محصول : میکرومتر دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 25-0 میلیمتر

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی : 240-293

توضیحات : سه دکمه – ضد آب

قیمت : تماس بگیرید.

293-241-mitutoyo

محصول : میکرومتر دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 50-25 میلیمتر

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی : 241-293

توضیحات : سه دکمه – ضد آب

قیمت : تماس بگیرید.

293-242-copy

محصول : میکرومتر دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 75-50 میلیمتر

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی : 242-293

توضیحات : سه دکمه – ضد آب

قیمت : تماس بگیرید.

293-243-copy

محصول : میکرومتر دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 100-75 میلیمتر

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی :243-293

توضیحات : سه دکمه – ضد آب

قیمت : تماس بگیرید .

103-137-mitutoyo

محصول : میکرومتر ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 25-0 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی : 137-103

توضیحات : معمولی

قیمت : تماس بگیرید.

103-138-mitutoyo

محصول : میکرومتر ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 50-25 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی : 138-103

توضیحات : معمولی

قیمت : تماس بگیرید.

103-139-mitutoyo

محصول : میکرومتر ساده ورنیه

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 75-50 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی : 139-103

توضیحات : معمولی

قیمت : تماس بگیرید.

103-140-mitutoyo

محصول : میکرومتر ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 100-75 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی :140-103

توضیحات :معمولی

قیمت : تماس بگیرید .

103-141-copy

محصول : میکرومتر ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 125-100میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی : 141-103

توضیحات : معمولی

قیمت : تماس بگیرید.

103-142-mitutoyo-copy

محصول : میکرومتر ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 150-125میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی : 142-103

توضیحات : معمولی

قیمت : تماس بگیرید.

137-202-mitutoyo-copy

محصول :میکرومتر ورنیه ساده- لوله ای

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 300-50 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج – مدادی

کد فنی : 202-137

توضیحات : معمولی- سر تعویض شو

قیمت : تماس بگیرید.

 

103-137-mitutoyo

محصول :میکرومتر ورنیه ساده- لوله ای

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 500-50 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج – مدادی

کد فنی : 203-137

توضیحات : معمولی- سر تعویض شو

قیمت : تماس بگیرید.

137-204-mitutoyo-copy

محصول :میکرومتر ورنیه ساده- لوله ای

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 1000-50 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج – مدادی

کد فنی : 204-137

توضیحات : معمولی- سر تعویض شو

قیمت : تماس بگیرید.

137-205-mitutoyo-copy

محصول :میکرومتر ورنیه ساده- لوله ای

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 1500-50 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج – مدادی

کد فنی : 205-137

توضیحات : معمولی- سر تعویض شو

قیمت : تماس بگیرید.

123-101-mitutoyo-copy

محصول :میکرومتر ورنیه ساده- بشقابی

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 25-0میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : دنده – بشقابی

کد فنی : 101-123

توضیحات : معمولی

قیمت : تماس بگیرید.

115-215-mitutoyo-copy

محصول :میکرومتر ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 25-0میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی : 215-115

توضیحات : دو سر کروی

قیمت : تماس بگیرید.

112-153-mitutoyo-copy

محصول :میکرومتر ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 25-0 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : سر سوزنی

کد فنی : 153-112

توضیحات : معمولی- نقطه ای

قیمت : تماس بگیرید.

422-230-mitutoyo-copy

محصول :میکرومتر دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 25-0 میلیمتر

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی : 230-422

توضیحات : تیغه – سر پیچگوشتی

قیمت : تماس بگیرید.

147-103-mitutoyo-copy

محصول :میکرومتر ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 13-0میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : درب قوطی

کد فنی : 103-147

توضیحات : معمولی- درب قوطی

قیمت : تماس بگیرید.

523-121-mitutoyo-copy

محصول :میکرومتر  ساعتی

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 25-0میلیمتر

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی : 121-523

توضیحات : پاسامتر

قیمت : تماس بگیرید.

700-119-mitutoyo-copy

محصول :میکرومتر دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 12-0 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : ضخامت سنج

کد فنی : 119-700

توضیحات : سریع – کوچک

قیمت : تماس بگیرید.

350-251-mitutoyo-copy

محصول :میکرومتر دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 25-0 میلیمتر

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : عمق سنج

کد فنی : 251-350

توضیحات : میکرومتر هد

قیمت : تماس بگیرید.

145-185-mitutoyo-copy

محصول :میکرومتر ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 30-5میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : 185-145

توضیحات : معمولی- تایپ کولیس

قیمت : تماس بگیرید.

345-250-mitutoyo-copy

محصول :میکرومتر دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 30-5 میلیمتر

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی : 250-345

توضیحات : تایپ کولیس

قیمت : تماس بگیرید.

340-251-mitutoyo-copy

محصول :میکرومتر دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 150-0 میلیمتر

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی : 251-340

توضیحات : سر تعویش شو

قیمت : تماس بگیرید.

340-252-mitutoyo-copy

محصول :میکرومتر دیجیتال

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 300-150 میلیمتر

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی : 252-340

توضیحات : سر تعویش شو

قیمت : تماس بگیرید.

104-136-mitutoyo-copy

محصول :میکرومتر ورنیه ساده

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 300-150میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : خارج سنج

کد فنی :136-104 A

توضیحات : سر تعویض شو

قیمت : تماس بگیرید.