با توجه به نوسانات ارزی اخیر ، امکان ارائه قیمت بر روی وبسایت در حا حاضر وجود ندارد. لذا جهت دریافت قیمت با کارشناسان بخش فروش شرکت سالیان تماس حاصل فرمایید. تمامی ساعت اندیکاتور میتوتویو  ژاپن Mitutoyo (ساده و دیجیتال) توسط این مجموعه به گارانتی اورجینال و اصل بودن به فروش می رسد.

2046s-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز (کورس): 10 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای (ساده)

کد فنی : 2046S

توضیحات : پر فروش

قیمت : تماس بگیرید .

2109s-10-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز(کورس) : 1 میلیمتر

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : 2109S-10

توضیحات : پر فروش

قیمت : تماس بگیرید .

1044s-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز (کورس) : 5 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : 2044S

توضیحات : پر فروش

قیمت : تماس بگیرید .

2118s-10-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز (کورس): 5 میلیمتر

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : 2118S-10

توضیحات : –

قیمت : تماس بگیرید .

2046s-60-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 10 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : 2046S-60

توضیحات : ضد آب IP64

قیمت : تماس بگیرید .

2046sb-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 10 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : 2046SB

توضیحات : پشت صاف

قیمت : تماس بگیرید .

2050s-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 20 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : 2050S

توضیحات : تعدیل کننده

قیمت : تماس بگیرید .

2052s-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 30 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : 2052S

توضیحات : پر فروش

قیمت : تماس بگیرید .

1044s-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 5 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : 1044S

توضیحات : دور کوچک – کامپکت

قیمت : تماس بگیرید .

1109s-10-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 1 میلیمتر

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : 1109S-10

توضیحات : دور کوچک – کامپکت

قیمت : تماس بگیرید .

1929s-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 1 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : 1929S

توضیحات : دور کوچک-ضد ضربه

قیمت : تماس بگیرید .

3050s-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 20میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : 3050S

توضیحات : صفحه بزرگ

قیمت : تماس بگیرید .

3052s-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 30 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : 3052S-19

توضیحات : صفحه بزرگ

قیمت : تماس بگیرید .

3058s-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 50 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : 3058S-19

توضیحات : صفحه بزرگ

قیمت : تماس بگیرید .

3060s-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 80 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : 3060S-19

توضیحات : صفحه بزرگ

قیمت : تماس بگیرید .

3062s-19-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 100 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : 3062S-19

توضیحات : صفحه بزرگ

قیمت : تماس بگیرید .

1960t-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 1 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : 1960T

توضیحات : پراب پشت(کورس پشت)

قیمت : تماس بگیرید .

1160t-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 5 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : عقربه ای

کد فنی : 1160T

توضیحات : پراب پشت(کورس پشت)

قیمت : تماس بگیرید .

543-790-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 12.7 میلیمتر

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : دیجیتال

کد فنی : 790-543

توضیحات : پر فروش

قیمت : تماس بگیرید .

543-781-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 12.7 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : دیجیتال

کد فنی : 781-543

توضیحات : پر فروش

قیمت : تماس بگیرید .

543-791-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 12.7 میلیمتر(0.5 اینچ)

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : دیجیتال

کد فنی : 791-543

توضیحات : اینچ و میلیمتر

قیمت : تماس بگیرید .

543-782-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 12.7 میلیمتر (0.5 اینچ)

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : دیجیتال

کد فنی : 782-543

توضیحات : اینچ و میلیمتر

قیمت : تماس بگیرید .

543-470b-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 25.4 میلیمتر

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : دیجیتال

کد فنی : 470-543

توضیحات : پشت صاف

قیمت : تماس بگیرید .

543-474-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 25.4 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : دیجیتال

کد فنی : 474-543

توضیحات : پشت صاف

قیمت : تماس بگیرید .

543-490-mitutoyo

محصول : ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 50.8 میلیمتر

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : دیجیتال

کد فنی : 490-543

توضیحات : پشت صاف

قیمت : تماس بگیرید .

901312-mitutoyo

محصول : پراب ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 7.3 میلیمتر

مدل: کارباید

اندازه گیری : استاندارد

کد فنی : 901312

توضیحات : بدون شیار

قیمت : تماس بگیرید .

120053-mitutoyo

محصول : پراب ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 25 میلیمتر

مدل: کارباید

اندازه گیری : استاندارد

کد فنی : 120053

توضیحات : بدون شیار

قیمت : تماس بگیرید .

120067-mitutoyo

محصول : پراب ساعت اندیکاتور

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 15 میلیمتر

مدل: کارباید

اندازه گیری : پیچگوشتی

کد فنی : 120067

توضیحات : سر تخت چاقویی

قیمت : تماس بگیرید .