با توجه به نوسانات ارزی اخیر ، امکان ارائه قیمت بر روی وبسایت وجود ندارد. لذا جهت دریافت قیمت با کارشناسان بخش فروش شرکت سالیان تماس حاصل فرمایید. تمامی بورگیج میتوتویو ژاپن Mitutoyo  (گیج داخل سیلندر) توسط این مجموعه به گارانتی اصل بودن به فروش می رسد.

 

511-711-mitutoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 35-18 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  711-511

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

511-712-mitutoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 60-35 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  712-511

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

511-713-mitutoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 150-50 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  713-511

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

511-714-mitutoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 160-100 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  714-511

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

511-715-mitutoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 250- 160 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  715-511

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

511-716-mitutoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 400-250 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  716-511

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

511-721-series-mitutoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 35-18 میلیمتر

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  721-511

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

511-721-series-mitutoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 60-35 میلیمتر

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  722-511

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

511-721-series-mitutoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 150-50 میلیمتر

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  723-511

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

511-721-series-mitutoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 250-160میلیمتر

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  725-511

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

511-721-series-mitutoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 400-250 میلیمتر

دقت : 0.001 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  726-511

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

511-211-mititoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 10-6 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  211-511

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

511-204-mitutoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 18.5 -10 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  204-511

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

526-173-mitutoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 1.55-0.95 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  173-526

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

526-173-mitutoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 4.00 -1.50 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  163-526

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .

526-173-mitutoyo-copy

محصول : بورگیج داخل سنج

برند : میتوتویو ژاپن

سایز : 7.30 -3.70 میلیمتر

دقت : 0.01 میلیمتر

اندازه گیری : داخل سنج

کد فنی :  153-526

توضیحات : گیج داخل سیلندر- سوبیتو

قیمت : تماس بگیرید .